0901.90.99.88

Facebook

Lý thuyết câu chữ
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:25:13 | Lượt xem: 391
1 .CÂU CHỮ “把” *Câu chữ “把”là loại câu vị ngữ động từ. Khi ta muốn nhấn mạnh sự xử lý của động từ và kết quả của sự xử lý đó, ta dùng câu chữ “把”
Bổ ngữ chỉ xu hướng
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:30:20 | Lượt xem: 517
BỔ NGỮ XU HƯỚNG ĐƠN “来” lái, “去qù”đứng sau động từ làm bổ ngữ, biểu thị xu hướng của động tác, gọi là bổ ngữ xu hướng. Khi động từ hướng về phía người nói hoặc sự vật nói tới thì dùng “来“,ngược lại thì dùng“去”
Cách dùng "多" để hỏi
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:03:50 | Lượt xem: 568
“多Duō”dùng để hỏi trình độ số lượn
Dùng “有” biểu thị sự suy đoán
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:47:53 | Lượt xem: 414
“有yǒu”biểu thị suy đoán
Câu chữ "的"
Thời gian đăng : 10-07-2020 02:40:56 | Lượt xem: 410
“的de”kết cấu trợ từ
Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:08:30 | Lượt xem: 232
Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt Ba phụ từ 正,正在,在 và cách phân biệt đặt trước động từ. dùng để biểu thị trạng thái tiến hành của động tác. Những người học tiếng trung quốc phải lưu ý điều này Phía sau động từ thường có thêm trợ từ “着”(biểu thị động tác đang tiến hành) hoặc cuối câu có thêm trợ từ “呢”(biểu thị sự tiếp tục ), “着”và“呢”có thể đơn độc xuất hiện, có thể đồng thời cùng xuất hiện. Ví dụ:
Bổ ngữ chỉ trình độ, thời lượng, động lượng, và câu bị động
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:44:34 | Lượt xem: 285
程度补语 Bổ ngữ trình độ Bỗ ngữ trình độ diễn tả trình độ đạt đến của hành động hoặc trạng thái của hành động.
Động từ cập vật và động từ bất cập vật
Thời gian đăng : 27-05-2020 08:01:44 | Lượt xem: 878
Động từ cập vật và động từ bất cập vật