0901.90.99.88

Facebook

Đề thi tiếng Trung HSK5 Số 4
Ngày đăng: 17-08-2020 02:54:02 | Lượt xem: 415

Đề thi tiếng Trung HSK5 Số 4:

1. File nghe 

2. Đề thi

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
Thời gian đăng : 06-07-2021 09:34:44 | Lượt xem: 368
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Trung HSK 5
Tổng hợp 2500 từ vựng HSK 5
Thời gian đăng : 05-07-2021 03:05:23 | Lượt xem: 413
Tiếng trung Hải Phòng
CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI HSK5
Thời gian đăng : 05-07-2021 02:05:45 | Lượt xem: 308
Tiếng Trung Hải Phòng
TẢI BỘ 13 ĐỀ THI THỬ HSK5 SÁT ĐỀ THI THẬT
Thời gian đăng : 01-06-2021 04:36:20 | Lượt xem: 606
Tiếng Trung Hải Phòng
Đề thi tiếng Trung HSK5 Số 14
Thời gian đăng : 17-08-2020 03:41:38 | Lượt xem: 324
Đề thi tiếng Trung HSK5 Số 14: 1. File nghe  2. Đề thi